it-ITsq-ALen-GBfr-FRes-ES

Kushtet e pergjitheshme per perdorimin e faqes se internetit

1. Pronesimi, permbajtja e faqes, e drejta e autorit dhe markat tregetare

Faqja e internetit dhe permbajta e saj , nder te cilat markat tregetare, logot, icona, tekstet, jane pronesi esklusive te Komapnise Michele Battezzati o te te tjereve qe ofrrojne sherbime mompanise. Ato jane te mbrojtura nga ligie italiane dhe nderkombetare mbi te drejtene autorit. Programet e perdorura ne kete faqe jane prone e kompanise dhe te mbrojtura nga ligie nderkombetare mbi te drejten e autorit. Kjo faqe interneti dhe cdo gje qe permban nuk mund te perdoren, te shperndahen, te shiten, te traferohen ose te ndryshohen as pjeserisht.

Michele Battezzati - Furnizime te pergjitheshme per ujesjellesa e kanalizime dhe emrat e produkteve, te sherbimeve grafike e logo jane marke tregetare e regjistruar e Kompanise. Produke te tjera, sherbime apo emra te kompanive te tjera mund te jene marke tregetare pronesi e sipermarresve perkates.

Faqja e interenetit Michele Battezzati - Furnizime te pergjitheshme per ujesjellesa e kanalizime mund te permbaje adrese faqesh te tjera qe nuk jane te meaxhuara nga Komapnia, te cilat mund te gjenden kudo dhe per te cilat kompania nuk eshte pergjegjese. Michele Battezzati nuk ofron asnje garanci dhe hedh poshte cdo pergjegjesi per probleme te lidhura me keto faqe. Nese perdoruesi vendos ti vizitoje e merr persi per rrezikun qe mund te sjellin.

2. Perdormi i faqes Michele Battezzati - Furnizime te pergjitheshme per ujesjellesa e kanalizime

Faqja Michele Battezzati - Furnizime te pergjitheshme per ujesjellesa e kanalizime nuk mund te perdoret ne asnje menyere per te derguar material pornografik, ose cdo lloj materiali qe mund te ofendoje rregullat e mirresjelljes publike ose per qellime te paligjeshme.

Eshte e ndaluar riperdorimi, ndryshimi, duplikimi, kopjimi, sheprndarja, shitja ose shfrytezimi i faqes per qellime tregetare. Pranohet mundesia e shkarkimit ose shtypjes se kopjeve te materialit qe ndodhet ne kete faqe per perdorim individual ose jo spekulativ. Perdorimi i pa autorizuar i faqes dhe i materialit qe ndodhet ne te perben shkeljen e ligjit mbi pronesite intelektuale. Perdoruesi angazhohet te ruaje te gjitha drejtimet mbi markat mbi te drejten e autorit qe ndodhen ne materialet e shkarkuara. Eshte i ndaluar perdorimi i ketyre materiale ne cdo lloj faqe tjeter interneti.

3. Mosha e pergjegjesi e perdoruesit

Perdoruesi duhet te jete i rritur dhe i pajisur me aftesi veprimi, e nevojeshme per perdorimin e kesaj faqe duke pranuar kushtet e pergjitheshme tdhe duke marre persiper cdo pergjegjesi qe vjen nga perdorimi i saj. Peroruesi qe regjistrohet eshte i detyruar te lere te dhenat personale e te siguroje qe ato te jene te sakta. Ai duhet te dije qe eshte pergjegjes per cdo lloj perdorimi te faqes nga ana e tij dhe e cdokush perdor te dhenat e tij personale.

4. Perjashtimi e garancise

Faqja e internetit Michele Battezzati - Furnizime te pergjitheshme per ujesjellesa e kanalizime eshte e furnizuar nga Kompania “così come è”. Kompania dhe furnizuesit e saj nuk leshojne asnje lloj garancie rreth operacioneve te faqes, kompletimit, besueshmerise te informacioneve, te materiale e te produkteve qe ndodhen ne te. Sipas parashikimeve te ligjeve te aplikuara aktualisht,Kompania nuk leshon asnje garanci tregetie e per qellime te vecanta.

5. Kufizimi i pergjegjesise

Kompania nuk ka pergjegjesi per demet te cdo lloji qe mund te vijne nga perdorimi i faqes, perfshire demet e drejtperdrejta, te terthoreta, aksidentale.

6. Ligji rregullues

Kushtet e pergjitheshme jane objekt i ligjit italian.

7. Ndryshimet e kushteve te pergjitheshme

Kompania rezervohen te drejten qe te ndryshoje faqen e internetit e kushtet e pranishme en cdo moment. Per keto ndryshime do te jepet komunikim ne faqen e interentit Michele Battezzati dhe, duke ruajtur te drejten e terheqejes nga faqja e perdoruesit, ky i fundit do vazhdoje te perdore faqen sipas modelit te ndryshuar.

8. Kushte te tjera

Kushte te tjera, te ndryshme nga ato te pranishme ne kete faqe mund te zbatohen per shitje e mallerave dhe sherbimeve ose perdorimit te pjeseve te faqes: perdoruesi deklaron qe ne kete moment qe do pershtatet me keto terma dhe kushte te tjera.